Bitlis Ekonomik Durum 
 

NÜFUSUN EKONOMİK NİTELİKLERİ

Çalışma çağındaki nüfus olarak kabul edilen 12 ve daha yukarı yaştaki nüfus Bitlis ilinde toplam nüfustan daha hızlı artmaktadır. Buna karşılık işgücündeki nüfusun artış hızı, hem toplam nüfustan hem de 12 ve daha yukarı yaştaki nüfustan daha düşüktür. 1980-2000 döneminde 12 ve daha yukarı yaştaki nüfusun yıllık artış hızı %28 iken, işgücündeki nüfusun yıllık artış hızı %14 olarak gerçekleşmiştir. 
İşgücü 
Bitlis ilinde işgücüne katılma oranı 1980-2000 döneminde azalma, eğilimi göstermiştir. Erkek nüfusun işgücüne katılma oram, kadın nüfusun işgücüne katılma oranından daha yüksektir. 1980 yılında erkeklerin işgücüne katılma oranı %84.7 iken, 2000 yılında bu oran %65.7´ye düşmüştür. Buna karşılık aynı dönemde kadınlarda işgücüne katılma oram %58.9´dan %43´e düşmüştür.
İstihdam
Bitlis ilinde istihdam edilenlerin sayısında, 1980-2000 döneminin il yarısında artma son yarısında ise azalma görülmektedir. Bu dönemde istihdam edilen nüfusun yıllık artış hızı %9.7´dir.
1980-2000 döneminde istihdamın sektörel yapısında önemli değişimler olmuştur. Bu dönemde tarım sektöründe istihdam edilenlerin toplam istihdam içindeki oranı sürekli azalmaktadır. 1980-2000 döneminde hizmet sektöründe istihdam edilenlerin toplam istihdam içindeki oranı sürekli artarken sanayi ve inşaat sektörlerinde istihdam edilenlerin oranda artış ve azalışlar görülmektedir. 1980 yılında tarımsal iş yapanların oranı %80.3 iken, 2000 yılındaki bu oran %69.9´a düşmüştür. Buna karşılık en yüksek artış hızının görüldüğü hizmet işlerinde çalışanların oranı 1980 yılında 2.8 iken 2000 yılında %7´ye yükselmiştir.

İşsizlik
Bitlis ilinde işsizlik oram %12.6´dır. Bu oran, işgücündeki her 100 kişiden yaklaşık 13´ünün işsiz olduğunu göstermektedir.
TARIM 
Bitlisin büyük bir bölümün dağlık, kayalık ve ormanlık olması nedeniyle bitkisel üretim yapılan alanlar çok sınırlıdır. Tarım ve Hayvancılık, Bitlis halkının temel geçim kaynağıdır. Tarımsal faaliyetler arasında hayvancılık başta gelmektedir. Bitkisel üretimin ekonomisine katkısı hayvancılığın gerisindedir. İl topraklarının %18.9´u tarım arazisidir, tarıma elverişli olup kullanılmayan arazi oram %2,09´dur. 126,761 hektar olan tarım arazisinin %20,6´sı sulanmaktadır. Sulanan arazilerde tütün, pancar, patates ve meyve üretilmektedir. Tarım alanlarının %73,61´i ekili alanlardan oluşmaktadır, %25.24´ü nadas, %0,61 sebze %054´ü mera ve bağlıktır.
İlin en önemli geçim kaynağı olan hayvancılık, büyük ölçüde geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır. En çok küçük baş hayvan yetiştirilmektedir. 2004 yılı itibariyle 579.000 koyun, 160.000 keçi 80.000 sığır yetiştirilmektedir. Bitlis´te arıcılık gelişmiş olup, Bitlis Balı ülke düzeyinde tanınmaktadır. İlde 40.000´e yakın kovan bulunmakta olup, arıcılıkta uğraşan köy sayısı 89´dur. Su ürünlerinin de ilin ekonomisine katkısı bulunmaktadır
.
SANAYİ
Bitlisin sanayileşme düzeyi ülkeye göre geri kalmıştır. İlin Türkiye imalat sanayisinde yaratılan değer içindeki payı binde beş dolayındadır.
İlde sanayi işletmeleri Devletçe 1930´lu yıllarda kurulmuş, sonraki yıllarda genişletilmiştir. Kamu sektörüne ait işletmeler Bitlis Sigara Fabrikası ve Arıcılık Araştırma Entitüsüdür. Bitlisin 1968´de kalkınmada öncelikli iller arasına alınmasıyla sağlanan teşvikler sanayi yatırımlarını fazla etkilememiştir. 1980´lere kadar il imalat sanayide de 4 büyük işletme daha katılmıştır. Bunlar Tatvan Et Kombinası, Adilcevaz Süt Fabrikası, Tatvan Yem Fabrikası ve Özel sektör un fabrikasıdır. İlde metal eşya, dokuma-giyim, gıda, tütün ve orman ürünleri sanayisinde faaliyet gösteren küçük işletmeler de bulunmaktadır.
1980´den sonra Best Sigara Fabrikası, Emaye Sanayi ve Lastik Fabrikası, Deri ve Gıda sanayi, Yem sanayi işletmeye girmiştir.
 
Organize Sanayi Bölgesi
Bitlis Organize Sanayi Bölgesi proje aşamasıdır. Organize Sanayi Bölgesi Tatvan-Bitlis arasında Rahva Düzlüğün de belirlenmiştir.
-Küçük Sanayi Siteleri
-Bitlis Küçük Sanayi Sitesi
-Tatvan Küçük Sanayi Sitesi
-Ahlat Küçük Sanayi Sitesi
 İldeki başlıca sanayi siteleridir.